Privacybeleid

Ubocht, gevestigd aan Mark 12, 5032BJ, Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.ubocht.nl Mark 12, 5032BJ, Tilburg

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ubocht verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken van contactzoekenden en coachees: – Voor- en achternaam – Telefoonnummer – E-mailadres

Als je gebruik maakt van een van de diensten is het mogelijk dat tijdens de coachtrajecten of trainingen notities worden gemaakt. Deze notities kunnen persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie bevatten.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@ubocht.nl, dan verwijderen wij deze informatie

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ubocht verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Je op jouw aanvraag een brochure of ander materiaal toe te kunnen sturen.

Ubocht maakt notities om tijdens trajecten of trainingen bepaalde theorieën en methodes toe te passen op jouw persoonlijke vraag, jou op deze manier inzicht te bieden en je persoonlijke groei te faciliteren.

Ubocht analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ubocht neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ubocht) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ubocht bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie

Persoonsgegevens contactzoekenden

Persoonsgegevens coachees

Notities die gemaakt worden tijdens een sessie*

 

Bewaartermijn

6 maanden

7 jaar

n.v.t.

Reden

Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is.

Fiscale bewaarplicht van facturen.

Notities worden direct na de sessie/training vernietigd.

* Toelichting m.b.t. notities die in coachtrajecten of trainingen worden gemaakt: Tijdens de betreffende sessie of training heb je de mogelijkheid hier foto’s van te maken. Notities worden na de sessie of training door ons vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ubocht verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Notities die tijdens trajecten en trainingen worden gemaakt worden nooit met derden gedeeld, tenzij je daar eerder expliciete toestemming voor hebt gegeven.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ubocht gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Ubocht gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw gedrag op de website bijhouden waarmee wij de website kunnen analyseren en verbeteren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie

Google Analytics


Hotjar

Naam

_utma


_hjIncludedInSample

Functie

Analytische cookie die je websitebezoek meet

Tracking cookie die je websitebezoek analyseert

Bewaartermijn

26 maanden


12 maanden

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ubocht en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@ubocht.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Ubocht wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de

nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ubocht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@ubocht.nl